Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

1. Tájékozódás

Ha nem tudja merre induljon, mit tegyen jogi ügyével kapcsolatban, vagy új megoldást szeretne jogi ügyei intézésére.

Feliratkozás hírlevélre

Kapcsolatfelvétel:

2. Konzultáció

Személyes tanácsadás kötelezettségvállalás nélkül.


Konzultáció
Árjegyzék
  • Országos képviselet  • Részletfizetési lehetőség


  • Megjelenési garancia hatósági eljárásokban


  • Képviselet az ügyfél távollétében büntetőügyben Mi ez?>>


  • Elektronikus hozzáférés az ügyiratokhoz (Mi ez?)


  • Angol nyelvű képviselet
Ügyvédi iroda - Budapest, Abonyi u. 6. fszt. 3.

Ügyvédi iroda - Budapest, Abonyi utca 6. fszt. 3.Jogi tanácsok az interneten

Napjainkban szinte bármilyen szolgáltatás, termék elérhető az interneten így nem meglepő hogy sokan szeretnének jogi problémáikkal kapcsolatban online jogi tanácsokat kapni. Online jogi tanácsokat nemcsak ügyvédek, hanem mediátorok, vagy jogtanácsosok is nyújthatnak. Tudni kell , hogy az online jogi tanácsok nem egyenértékűek a személyes konzultáció során nyújtott jogi tanácsokkal. Az online választ adó jogász ugyanis nem ismeri teljes körűen az elé tárt problémát, csupán egy rövidke, esetenként pontatlan kérdésre vonatkozóan próbál szakmailag elfogadható jogi tanácsot adni. A jogi tanácsot nyújtó szakértő nem ismeri az ügyfél rendelkezésére álló iratanyagot, és az ügyfél körülményeit. Az is előfordul, hogy a jogi tanácsokat kérő személy akaratlanul - helytelen terminológia használatával - félretájékoztatja a szakértőt, aki emiatt jogilag kifogásolható, vagy téves jogi tanácsot fog adni. Felmerül a kérdés, hogy az ingyenes online jogi tanácsokat adó jogászoknak miért éri meg térítésmentesen – pro bono - ezzel foglalkozni. A válasz nagyon egyszerű: a jogi probléma boncolgatása során felmerülhet az ügyvédi meghatalmazás szükségessége. Az ügyvédi meghatalmazásra viszont csak tiszteletdíj megfizetése ellenében kerülhet sor. Internetes fórumokon gyakran olvashatóak a jogszabályok hiányos ismerete miatti hibás jogi érvelések, ebből kifolyólag a fórumokban olvasható jogi tanácsokat mindig kezeljük fenntartással. A jogszabályok Magyarországon rendkívül gyakran változnak, így azok a jogi ismeretek is időről-időre felülvizsgálatra szorulnak amelyeket korábban mindenki megkérdőjelezhetetlennek tartott. Erre kitűnő példa az illetékmértékek, az adószabályok, vagy a büntető anyagi- és eljárásjog szabályainak menetrendszerinti változása, amely még az ezen jogterületeken tevékenykedő jogászokat is elbizonytalaníthatja. Nem beszéltünk még a fogadatlan prókátorokról, azokról a személyekről, akik kéretlenül nyújtanak jogi tanácsokat. Szomszédoktól, kereskedőktől, balneológia szakos hallgatóktól lehetőleg ne fogadjunk el jogi tanácsot, mert könnyen pórul járhatunk. A hagyományos jogi tanácsok óradíja igen komoly összeg is lehet, így nem szerencsés komoly elvárásokat megfogalmazni az ingyenes online jogi tanácsokkal kapcsolatban. Ingyenes online jogi tanácsok esetén a válaszadónak általában nincsen válaszadási kötelezettsége és nem tartozik felelősséggel a jogi tanácsok következményeiért. Előfordulhat olyan eset is, hogy a kérdező sürgősen szeretne választ kapni, de csak hetekkel a kérdés feltevését követően kap választ. Emellett azt sem lehet tudni hogy mennyire kompetens a válaszadó, a szakterületén nyújtott-e jogi tanácsot, vagy pusztán próba szerencse alapon válaszolt. Olyan is előfordulhat hogy a válasz semmiféle érdemleges információt nem tartalmaz.

A jogi tanácsokért fizetendő ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj összege az ügyfél és az ügyvéd között szabad megegyezés tárgya. A jogi tanácsok óradíja jogterülettől függően változó.Az óradíj gyakorlatban 5.000 Ft-tól indul, maximuma a nemzetközi ügyvédi óradíjakkal azonos (kb. 500 USD) Ebből kifolyólag nem tanácsos egy egyszerű cégalapítással kapcsolatos kérdésben nemzetközi ügyvédi irodához fordulni. A jogi tanácsokért fizetendő óradíj mértékének meghatározásakor a jogász a következő körülményeket veszi figyelembe: az iroda fenntartással járó fajlagos költségeket (rezsi óradíj); a személyi jellegű kifizetések összegét (munkatársak nettó bére, járulékok stb.); a kérdés megválaszolásához szükséges tárgyi tudás összességét és az ehhez fűződő jogászi tapasztalatok piaci értékét.

Jogi tanácsok büntető ügyekben

Büntető ügyekben az ügyfelek általában az eljárás kimenetelével, a szabadságvesztés tartamával, illetve az összbüntetéssel kapcsolatos kérdésekről szeretnének tájékoztatást kapni. Emellett a távoltartásra, és a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó kérdések is gyakran felmerülnek. Azokban az esetekben amikor a védelem nem kötelező, a terhelt bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomást tett és a tényállás is egyszerű, elegendő lehet csupán jogi tanácsadás céljából konzultálni egy ügyvéddel. Így jelentős költségeket lehet megtakarítani. Mindazonáltal fontosnak tartom megjegyezni hogy a terheltek sok esetben tévesen ítélik meg cselekményük tárgyi súlyát vagy a cselekmény elkövetésében játszott szerepüket ezért nem hatalmaznak meg ügyvédet, sőt nem is konzultálnak védővel, így a kelleténél súlyosabb joghátrányt szenvednek. A bíróság ugyanis nem szimpátia alapján, hanem a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg az ítéletet. Büntető ügyekben a nagyobb ügyvédi irodáknál az a bevett gyakorlat hogy az ügyvédi meghatalmazásra csak az ügyre vonatkozó iratok áttanulmányozása után kerülhet sor. Az iratok tanulmányozásáért és az azt követő konzultációért az ügyfél részére adott jogi tanácsokért jelentős összegű ügyvédi munkadíjat számláz az ügyvédi iroda. A jogi tanácsadás a fent vázolt esetben arra irányul, hogy az ügyvéd felmérje a büntetőügy lehetséges kimenetelét és egyben tájékoztassa erről a hozzá forduló személyt. Amennyiben az iratok áttanulmányozását követően az ügyvéd nem vállalja az ügyet, a terhelt jövőbeni bűnösségét kimondó ítélet megszületése több mint valószínű. Ha viszont az ügyvéd részéről nincsen akadálya a meghatalmazás elfogadásának, s mi több akár felmentő ítéletet sem lát kizártnak, a terhelt elkezdhet reménykedni.

Jogi tanácsok a munkajogban

A leggyakrabban a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségével kapcsolatban merülnek fel kérdések a munkavállalókban és a munkáltatókban. Emellett a munkaviszony szabályszerű megszüntetésével, a felmondási és felmentési idővel, továbbá a végkielégítéssel kapcsolatban is igen gyakori a jogi tanácsok igénybevétele.

Ingatlanügyletekkel összefüggő jogi tanácsok

Az ingatlanok átruházásával, bérlésével kapcsolatos jogi tanácsok elsősorban az átruházás illetékvonzatára, az adásvételből származó jövedelem adózási szabályaira vonatkoznak. Az adásvételi illetve ajándékozási szerződés elkészítéséért és ellenjegyzéséért fizetendő ügyvédi munkadíj magában foglalja az ügyletre vonatkozó jogi tanácsok díját is.

Jogi tanácsok külföldiek részére

Magyarországon a nemzetközi ügyvédi irodákat leszámítva igen kevés ügyvédi iroda nyújt jogi tanácsokat külföldiek részére. Ennek oka legfőképpen a nem magyar nyelvű jogi szaknyelv ismeretének hiánya, valamint az hogy a multinacionális cégek az anyaországukban szerződéses kapcsolatban álló nemzetközi ügyvédi irodák hazai partnerirodáit veszik igénybe magyarországi jogügyleteik lebonyolítására. Az elmúlt években a jogi karokon teret kapott az angol és német jogi szaknyelv oktatás, emellett a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése javítja a frissdiplomás jogászok elhelyezkedési esélyeit, így a jövőben remélhetőleg bővül a nem magyar nyelven jogi tanácsokat adó jogászok tábora.

A jogi tanácsok adásának szerződéses formái

Jogi tanácsok adására megbízási szerződés alapján kerülhet sor, amelynek két fajtája van: eseti vagy állandó megbízási szerződés. Eseti megbízás esetén egyszeri jogi tanácsadás történik, míg állandó megbízás esetén az ügyfél a szerződésnek megfelelően lesz jogosult a jogi tanácsadás igénybevételére.

A jogi tanácsokat adó jogásszal szembeni elvárások, a tanácsadás módszertana

A tanácsadónak empatikusnak, türelmesnek kell lennie, ellenkező esetben könnyen elveszíti ügyfele együttműködési hajlandóságát. Az ügyfél által elmondottak megismétlésével a jogász pontosításra, illetve az előadottak továbbgondolására ösztönzi az ügyfelet. Amennyiben a beszélgetés akadozik, a jogász különböző metakommunikációs technikákkal segíti az ügyfelet. Ilyen metakommunikatív technika lehet a szemkontaktus felvétele vagy az érdeklődő és bátorító mosoly. Az ügyfél által elmondottak alapján a tanácsadó kiértékeli a tényeket, véleményt nyilvánít, megállapítja az ügyfél indítékait és szándékait. Adott esetben előrevetítheti a bírósági eljárás lehetséges eredményét is. A jogi tanácsok adása során a tanácsadó támpontot ad a kérdés megoldásában. A jogi tanácsokat adó jogász nem vesz részt a konkrét döntéshozatalban, hiszen az ügyfél nem emiatt veszi igénybe a segítségét. A jogi tanácsokat nyújtó szakértő csupán valamely döntés meghozatalához szükséges alapvető információkat bocsáta az ügyfél rendelkezésére, vagy egyszerűen csak tájékoztatást nyújt valamely eljárással kapcsolatban. A jogi tanácsadás végén ajánlatos az elhangzott jogi tanácsok rövid összefoglalása, melynek révén a bonyolult jogszabályi rendelkezések még érthetőbbé válnak az ügyfél számára. Az ügyfélnek adott jogi tanácsok megfogalmazási módjának alkalmazkodnia kell az ügyfél iskolai végzettségéhez, intellektusához, azzal hogy a tanácsadás nem lehet kioktató jellegű. Összességében elmondható tehát hogy mindig tiszteletben kell tartani az ügyfél emberi méltóságát, és életkorának megfelelő megszólítást kell alkalmazni. A tanácsadót titoktartási kötelezettség terheli a tanácsadás során tudomására jutott információk tekintetében. A megbízó a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. A tanácsadó az ügyfél adatait kizárólag annak hozzájárulásával kezelheti.

Végszó a jogi tanácsokkal kapcsolatban

A jogi tanácsokat nyújtók és igénybevevők számára számos lehetőség kínálkozik. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen módszert - hagyományos vagy online - vesz igénybe. A hagyományos szóbeli konzultáció esetében az ügyfélnek telefonon időpontot kell kérnie, majd azután az adott időpontban megjelenni a tanácsadó irodájában. Ez adott esetben jelentős munkaidőkieséssel, illetve útiköltséggel járhat. Online jogi tanácsok kérése esetén az ügyfél a számára alkalmas időpontban, útiköltség és munkaidőkiesés nélkül teheti fel kérdését, amelyre a tanácsadó is akkor válaszol amikor számára a legalkalmasabb. Magyarországon 2001 óta van lehetőség online jogi tanácsok igénybevételére, ekkor indította ezirányú szolgáltatását az egyik legnagyobb magyarországi ügyvédi iroda. Ez a szolgáltatás igen magas díja miatt csak az iroda nagyvállalati és állami szféréba ügyfelei részére volt elérhető, de a jelentősége abban állt, hogy utat nyitott egy új jogi tanácsadási forma irányába. Az azóta eltelt évek alatt annyira elterjedt a online jogi tanácsadás, hogy akár ingyenesen is kaphatnak jogi tanácsokat a jogkeresők. Ez utóbbi szolgáltatást természetesen nem a kiterjedt ügyfélkörrel és jelentős tapasztalatokkal rendelkező ügyvédek és ügyvédi irodák nyújtják. Remélhetőleg a jövőben méginkább elterjed ez az idő- és költséghatékony jogi tanácsadási forma. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a professzionális színvonalú jogi tanácsokat a jogkeresőknek továbbra is azok piaci értékén kell megfizetniük.

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe